Γυναικεία επιχειρηματικότητα με 100% επιδότηση!!!

Υποστήριξη γυναικείας επιχειρηματικότητας με 100% επιδότηση από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

Επιλέξιμες Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης.

Ποσοστό Επιδότησης: 100% Μέγιστος Προϋπολογισμός: €32.000 Τομείς ενδιαφέροντος: Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση ,Τουρισμός , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες ,Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία Κατηγορία δικαιούχων – Σε ποιους απευθύνεται: – έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή – έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή – έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή – απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή – έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ. αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Τι χρηματοδοτείται: – Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.). – Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης). – Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου. – Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. – Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης. – Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Κωνσταντίνο Μαγουλάκη (Σύμβουλος Επενδύσεων & Αξιολογητής Επενδυτικών Σχεδίων του Υπουργείου Οικονομικών – Αριθμός Μητρώου 20 – στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011) στα τηλέφωνα 2811 103135-6 και 6932469155. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο ependysisconsult@gmail.com, αλλά και να δείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ependysis consulting στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.econsult.gr Η ependysis consulting (Κωνσταντίνος Μαγουλάκης), έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει, την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης.

Αναλυτικά η περιγραφή του προγράμματος στο: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Related Posts

Μάχη κατά των πελατειακών σχέσεων
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων
Έως και 600 ευρώ το μήνα για πρόσληψη 10.000 ανέργων
Πέρα από την πλάκα ας δούμε και τα οφέλη από τον Hellas Sat!!!