Πώς φορολογείται το εισόδημα από Airbnb

Πώς φορολογείται το εισόδημα από Airbnb;

Πώς φορολογείται το εισόδημα από Airbnb; Η ΑΑΔΕ δίνει οδηγίες για το πως φορολογείται το εισόδημα με μίσθωση τύπου Airbnb

Πληροφορίες για το πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού παρέχει η ΑΑΔΕ με αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις – απαντήσεις για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Οι κυριότερες ερωτήσεις – απαντήσεις είναι:

Πότε μια μίσθωση ακινήτου ορίζεται ως βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην διαμονής και παροχής κλινοσκεπασμάτων. «Ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία σύναψης μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του «ακινήτου».

Εάν κάποιος εκμισθώσει το ακίνητό του με βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά όχι μέσω ψηφιακών πλατφορμών, πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής;

Όχι.

Ισχύουν άλλοι περιορισμοί έκτος της χρονικής διάρκειας μίσθωσης μικρότερης του έτους και της αποκλειστικής παροχής κλινοσκεπασμάτων;

Όχι, εκτός εάν τεθούν μελλοντικά.

Πώς φορολογείται εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων;

Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Υπάγεται σε ΦΠΑ;

Όχι.

Ποιος μπορεί να είναι διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης;

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για αυτή.

Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι:

Ο κύριος του ακινήτου, ο επικαρπωτής, ο υπεκμισθωτής, τρίτος, όπου περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι εξής περιπτώσεις:

 • Κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς.
 • Εκκαθαριστής κληρονομιάς.
 • Εκτελεστής διαθήκης.
 • Σύνδικος πτώχευσης.
 • Προσωρινός διαχειριστής.
 • Μεσεγγυούχος.
 • Επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση.

Πώς μπορεί ο διαχειριστής ακινήτου να πραγματοποιεί βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Θα πρέπει:

 • Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρήσει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).
 • Να αναρτά τον ΑΜΑ στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε μέσο προβολής.
 • Να υποβάλλει Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
 • Να καταχωρεί συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Πώς ένας διαχειριστής ακινήτου που είναι ο ιδιοκτήτης του αποκτά Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ);

Ηλεκτρονικά, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης taxisnet.

Είχα στην κατοχή μου ακίνητο το οποίο σήμερα το έχω μεταβιβάσει και μέσα στο έτος 2018 είχα εκμισθώσει αυτό με βραχυχρόνια μίσθωση. Τι πρέπει να κάνω για να δηλώσω το εισόδημα που είχα αποκτήσει από αυτό καθώς σήμερα δεν μπορώ να πάρω Αριθμό Μητρώου Ακινήτου;

Όσοι από 1 .1.2018 και μέχρι τη λειτουργία της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις και δεν δύνανται να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει μόνο να δηλώσουν τα εισοδήματα που απόκτησαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο, στα έντυπα Ε2 και Ε1.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για διαχειριστές ακινήτων σχετικά με τις τουριστικές επαύλεις και διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ);

Οι διαχειριστές ακινήτων τουριστικών επαύλεων πρέπει:

 • Να καταχωρήσουν τις τουριστικές επαύλεις στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
 • Να αναγράφουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας όταν αναρτούν ακίνητο στις ψηφιακές πλατφόρμες για βραχυχρόνια μίσθωση.
 • Να υποβάλλουν τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή.
 • Να δηλώσουν τα εισοδήματα συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο.

Όταν διαχειριστής ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του διαχειριστή ακινήτου και ποιες των συνιδιοκτητών του;

Για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας διαχειριστής. Δύνανται να ορίζονται περισσότεροι του ενός διαχειριστές, με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.

Πώς ένας διαχειριστής ακινήτου που είναι ο επικαρπωτής του αποκτά Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ);

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον επικαρπωτή του ακινήτου, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης taxisnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο ΑΤΑΚ του ακινήτου.

Πώς ένας διαχειριστής ακινήτου-μη ιδιοκτήτης αποκτά Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ);

Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ή έστω ένας από τους συνιδιοκτήτες) πρέπει να υποβάλει Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Στη συγκεκριμένη δήλωση πρέπει ο ιδιοκτήτης να επιλέξει το σχετικό πεδίο με το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για βραχυχρόνια μίσθωση και να καταχωρήσει τον ΑΤΑΚ του ακινήτου. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής ακινήτου – μη ιδιοκτήτης με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών taxisnet και αφού επιλέξει την ιδιότητα του υπεκμισθωτή, θα καταχωρήσει το ακίνητο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο Αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός μισθωτές στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, αυτό συνεπάγεται ότι ο καθένας από τους παραπάνω μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης και να πάρει ΑΜΑ με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα αναρτάται από τον καθένα των μισθωτών σε διαφορετική πλατφόρμα.

Πότε υποβάλλεται η Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής;

Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Πρέπει να υποβάλλονται μηδενικές Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής αν δεν υπάρχουν αναχωρήσεις τον προηγούμενο μήνα;

Όχι. Δεν υπάρχει υποχρέωση μηδενικής δήλωσης.

Άνοιξε η πλατφόρμα δηλώσεων Airbnb

Advertisements
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Ούτε οι νεότεροι έχουν ανοσία στον κοροναϊό
Ούτε οι νεότεροι έχουν ανοσία στον κοροναϊό
Πότε θα ξεκινήσουν τα μαζικά τεστ για τον κορονοϊό
Πότε θα ξεκινήσουν τα μαζικά τεστ για τον κορονοϊό;
Το γενετικό προφίλ επηρεάζει την σοβαρότητα του Covid-19
Το γενετικό προφίλ επηρεάζει την σοβαρότητα του Covid-19
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Αρέσει σε %d bloggers: